close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • VÍZOVÉ INFORMACE

 • Zjednodušená vízová procedura pro rodinné příslušníky občana EU

  Postup se týká cizinců, kteří cestují do jiného státu EU než je stát, kterého občanem je rodinný příslušník-občan EU, nebo už v tom jiném státě pobývají.

  Rozhodnutí o vydání víza nepodléhá poplatku. Žadatele o udělení víza jsou na konzulátě vyřizování bez nutnosti dřívější registrace.

  1. Zjednodušeny vízový postup používá se v případě rodinných příslušníků  občana EU, občana členského státu Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) – strany dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), občana Švýcarské konfederace.

  2. Rodinným příslušníkem občana EU je:

  • manžel/ka,
  • dítě mladší 21 let, které vyživuje občan EU nebo jeho manžel/ka.
  • rodiče, které vyživuje občan EU nebo jeho manžel/ka..

  3. Pro obdržení víza je potřeba dodat následující doklady:

  • vízovou žádost (vyplněnou na stránce http://www.e-konsulat.gov.pl/), vytištěnou, podepsanou a opatřenou nalepenou fotografií,
  • platný pas,
  • doklad potvrzující setrvávání ve svazku označeným v bodě 2
  • doklad potvrzující skutečnost, že cizinec doprovází občana EU nebo k němu cestuje (např. písemné prohlášení občana EU)

  4. Zamítnutí víza

  Vízum se zamítne pokud:

  Vjezd žadatele o vízum má nastat v době platnosti záznamu v seznamu cizinců, kterých pobyt na území Polské republiky je nežádoucí  nebo

  pobyt této osoby na území Polské republiky může stanovit ohrožení pro obranu a bezpečnost státu, pro veřejný pořádek či veřejné zdraví.

  Konzul ve věci zamítnutí víza vydá rozhodnutí. Proti rozhodnutí cizinec může podat odvolání do Ministerstva zahraničních věci PR.

  5. Právní předpisy

  Zákon ze dne 14.července 2006 o vjezdu na území Polské republiky, pobytu a vycestování občanů členských států EU a členů jejích rodin (Dz.U. z  2014 pol. 1525  s pozdějšími změnami)[1] zákon ze dne 12.prosince 2013 o cizincích (Dz.U. 2016, pol. 1990  s pozdějšími změnami);

  zákon ze dne 25.června 2015 konzulární právo (Dz.U. z 2015, pol. 1274,s pozdějšími změnami).

   

  [1] uvedený zákon implementuje do státního právního pořádku Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Dz.U.UE.I. ze dne 30.dubna 2004)

   

   

  INFORMACE

  Od dne 01.08.2006 občané  třetích zemí (občané států mimo EU), kteří mají vízovou povinnost a vlastní platné vízum nebo povolení k pobytu vystavené členským státem Evropské Unie a také Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, mohou cestovat tranzitem územím Polské republiky bez polského tranzitního víza. Doba tranzitu nemůže překročit 5 dnů.

  Ke vstupu na území Polské republiky na základě výše uvedených dokladů může dojít nejdříve v den začátku platnosti víza.

  Při návratu do státu svého původu může cizinec vlastnící uvedené doklady vstoupit na území Polské republiky a cestovat tranzitem po dobu jejich platnosti tzn. musí opustit území Polské republiky nejpozději v poslední den platnosti výše uvedeného víza nebo povolení k pobytu.

  Print Print Share: