close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 • Konsul w Pradze przyjmuje wnioski od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka posiadają obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadających w jednym z tych państw status bezpaństwowca oraz które posiadają prawo stałego pobytu w Republice Czeskiej, w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze.

  O wydanie Karty Polaka może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

   

  • Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  • Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (Uwaga: akceptujemy wyłącznie oryginały dokumentów).

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie Karty Polaka dla swojego dziecka. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?


   

  Skompletowanie dokumentów

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. W przypadku gdy jeden z rodziców wnioskodawcy (ew. oboje) lub wnioskodawca ma polską narodowość, wystarczy metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jego lub jednego (ew. obojga) z rodziców (w przypadku zmiany nazwiska, np. u mężatek, konieczny jest również oryginał aktu małżeństwa); dokumentem wystarczającym jest również paszport litewski (starego typu, również nieważny) z wpisem o polskiej narodowości posiadacza.

   

  Na rozmowę z konsulem należy również przynieść ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

  Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów (dokumentów poświadczających polską narodowość oraz dokumentu tożsamości) – kopie wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  - wypełniony wniosek ze zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polską narodowość;

  - oryginały i kserokopie paszportu lub dowodu osobistego.

   

  Uwaga!
  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

   

  UWAGA!
  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.

   

  Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

   

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?


  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

   

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

   

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

   

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

   

  Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

   

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji - do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

   

  Uprawnienia dla posiadacza Karty Polaka: 


  • Możliwość otrzymania polskiej wizy krajowej uprawniającej do pobytu i wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Możliwość zatrudnienia w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • Możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • Możliwość korzystania w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty;
  • Bezpłatna opieka zdrowotna w stanach nagłych;
  • Bezpłatne wejścia do muzeów w Polsce.

   

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: