close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 •  

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

   

  Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka (zapraszamy do zapoznania się z ustawą o Karcie Polaka), Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopie);

  oraz posiada prawo stałego pobytu w Republice Czeskiej, w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze.

   

  Wnioskodawca przedstawić może również zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej/polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi wyraża przed konsulem zgodę na wydanie Karty Polaka dla dziecka. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. Karta Polaka wydana dla dziecka ważna jest 10 lat, jednak nie dłużej niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności.

   

  Niezbędne dokumenty:

  1/ czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka;

  2/ oryginał i kopia Karty Polaka rodzica/rodziców;

  3/ świadectwo urodzenia małoletniego wraz z kopią;

  4/ dokumenty tożsamości rodziców wraz z kopiami;

  5/ paszport małoletniego wraz z kopią (jeżeli posiada).

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka.

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

  Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  1. Wypełnienie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Podczas spotkania z konsulem należy złożyć wypełniony formularz wniosku. Wniosek musi być wypełniony czytelnie w języku polskim. Podczas spotkania konsul przedstawi wnioskodawcy do podpisania deklarację przynależności do Narodu Polskiego oraz zweryfikuje wniosek od strony formalnej.

   

  wniosek do pobrania

   

  wzory wypełnienia wniosku - osoba dorosłamałoletni

   

  Na wniosku należy nakleić aktualne zdjęcie wnioskodawcy. Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi zmieścić się w wyznaczonym miejscu.

   

  2. Skompletowanie dokumentów

   

  Na potwierdzenie polskiej narodowości wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości.

   

  Dokumentami i dowodami świadczącymi o polskiej narodowości mogą być w szczególności:

  • polskie dokumenty tożsamości;
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

   

  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów (konsul musi sprawdzić między innymi autentyczność dokumentów) oraz ich kopie. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przynieść odpis z archiwalnego dokumentu.

   

  Jeśli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają wybrane organizacje ze wszystkich państw objętych ustawą o Karcie Polaka.

   

  Znajomość języka polskiego można wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego oceni podczas rozmowy konsul.

   

  3. Spotkanie z konsulem

   

  Na spotkanie z konsulem (zarejestrowane w systemie e-konsulat) należy zabrać ze sobą:

  • starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów;
  • oryginały i kserokopie dokumentu tożsamości/paszportu zagranicznego i ew. dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Republice Czeskiej

   

  Uprawnienia dla posiadacza Karty Polaka: 

   

  Karta Polaka poświadcza uprawnienia wynikające z niniejszej ustawy. Posiadacz Karty Polaka ma prawo m. in. do:

  • otrzymania polskiej wizy krajowej uprawniającej do pobytu i wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zatrudnienia w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • korzystania w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty;
  • podejmowania w Polsce i odbywania studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanach nagłych na terenie Polski;
  • bezpłatnego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce;
  • korzystania z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;
  • zwolnienia z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  • zwolnienia z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;
  • świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce.

   

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: