close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • Głosowanie za granicą

  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

   

  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone
  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 22 września 2019 r.

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Ambasady RP w Pradze, jak również dostępne w pomieszczeniach Wydziału Konsularnego.

   

   

   

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

   

  1. Decyzją NR 1/2019 Konsula RP z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w Pradze do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, została powołana Obwodowa Komisja Wyborczą nr 34 w Pradze do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

   

  1. Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Praga, Wydział Konsularny Ambasady RP, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1

   

  1. W skład komisji powołano następujące osoby:
  1. Michał Chrząstowski (Przewodniczący), zamieszkały w Pradze (uzupełnienie składu Komisji)
  2. Dariusz Błaszczyk (Zastępca Przewodniczącego), zamieszkały w Pradze (uzupełnienie składu Komisji)
  3. Izabela Mendl (członek), zamieszkała w Pradze (uzupełnienie składu Komisji)
  4. Małgorzata Bejšovec (członek), zamieszkała w Pradze (uzupełnienie składu Komisji)
  5. Laura Trebel-Gniazdowska (członek), zamieszkała w Pradze (uzupełnienie składu Komisji)
  6. Kamil Julian Adamczewski (członek), zamieszkały w Pradze (wybór Konsula)

   

   

  Głosowanie za granicą

  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

  26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego, głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze, został utworzony 1 obwód głosowania:

  Obwód głosowania nr 34, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Praga, Wydział Konsularny Ambasady RP, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Pradze z dnia 29 kwietnia 2019 roku

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E- WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl (od dnia 30 kwietnia 2019 r.)

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1:

  1. telefonicznie, nr tel.: (+420) 220 400 120
  2. e-mailowo:  praga.amb.wk@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +420 224 227 320

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze, Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo:  praga.amb.wk@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
  3. faksem, nr faksu: +420 224 227 320

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   


   

  Ramowa informacja dotycząca przekraczania granicy przez cudzoziemców jadących do pracy w Polsce.

   

  Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę RP w ruchu bezwizowym.

   

  Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, może przekroczyć granicę zarówno na podstawie paszportu biometrycznego - w ruchu bezwizowym, jak i na podstawie polskiej wizy krajowej (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu). Jeżeli cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym musi pamiętać o tym, że może pracować tylko przez okres legalnego pobytu w ruchu bezwizowym, czyli nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni. Po tym okresie, jeśli chce nadal pracować, będzie musiał zapewnić sobie zezwolenie na pobyt czasowy lub polską wizę krajową.

   

  Przekraczając granicę w celu wykonywania pracy w Polsce, cudzoziemiec wjeżdżający w ruchu bezwizowym (w przypadku obywateli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii na podstawie paszportu biometrycznego) zostanie poddany kontroli granicznej, w trakcie której funkcjonariusz Straży Granicznej najpierw sprawdzi, czy posiadany przez cudzoziemca paszport został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i czy jest ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące po dacie planowanego wyjazdu cudzoziemca.

   

  Następnie zostanie sprawdzone, czy cudzoziemiec nie wykorzystał już dozwolonego okresu pobytu krótkoterminowego. Polega to na tym, że funkcjonariusz liczy, ile dni cudzoziemiec przebywał już w strefie Schengen w okresie ostatnich 180 dni. Pod uwagę brane są wszystkie dni pobytu – z wyjątkiem pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt (karty pobytu) oraz na podstawie polskiej wizy krajowej. Zatem do okresu pobytu krótkoterminowego wliczane są wszystkie pobyty cudzoziemca; na podstawie wizy Schengen; w ruchu bezwizowym; w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt (na tzw. stampili); a także wcześniejszy nielegalny pobyt. Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

   

  Aby sprawdzić cel wjazdu cudzoziemca deklarującego podjęcie pracy w Polsce, funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz – jeżeli cudzoziemiec posiada – umowę o pracę (weryfikacja tych dokumentów jest omówiona w dalszej części). W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o tym, że przysługuje mu to zwolnienie.

   

  Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i powrotu, lub dokumentu, który świadczyłby o możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Cudzoziemiec powinien posiadać na pokrycie kosztów pobytu 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej niż 300 PLN. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż 200 PLN na pokrycie kosztów tego biletu.

   

  W sytuacji, gdy powyższe wymagania zostaną przez cudzoziemca spełnione i funkcjonariusz Straży Granicznej, po dokonaniu sprawdzeń w systemach informatycznych upewni się, że cudzoziemiec nie figuruje, jako osoba, której należy odmówić wjazdu, cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

   

  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, cudzoziemcowi zostanie wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

   

  Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę na podstawie wizy krajowej.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na podstawie polskiej wizy krajowej w celu wykonywania pracy – niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu – może pracować przez ilość dni wskazaną w wizie, w okresie ważności tej wizy.

   

  Podczas przekraczania granicy w celu wykonywania pracy w oparciu o polską wizę krajową, w trakcie kontroli granicznej funkcjonariusz Straży Granicznej najpierw sprawdzi, czy posiadane przez cudzoziemca paszport i wiza krajowa są ważne.

   

  Aby sprawdzić cel wjazdu cudzoziemca deklarującego podjęcie pracy w Polsce, funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz jeżeli cudzoziemiec posiada – umowę o pracę. W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o tym, że przysługuje mu to zwolnienie.

   

  Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i powrotu. Cudzoziemiec powinien posiadać na pokrycie kosztów pobytu 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej niż 300 PLN. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż 200 PLN na pokrycie kosztów tego biletu. Jeżeli posiadana przez cudzoziemca polska wiza krajowa jest wizą wydaną w celu wykonywania pracy, to jest on zwolniony z obowiązku okazania ww. środków finansowych.

   

  Cudzoziemiec musi również okazać ubezpieczenie medyczne chyba, że posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku z wykonywaniem pracy.

   

  W sytuacji, gdy powyższe wymagania zostaną przez cudzoziemca spełnione i funkcjonariusz Straży Granicznej po dokonaniu sprawdzeń w systemach informatycznych upewni się, że cudzoziemiec nie figuruje, jako osoba, której należy odmówić wjazdu, cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

   

  W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków, cudzoziemcowi zostanie wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

   

  Weryfikacja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę.

   

  Cudzoziemiec, aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona dotyczy jedynie niektórych państw określonych w odrębnych przepisach). Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala cudzoziemcowi na pracę w okresie wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Zezwolenie na pracę pozwala cudzoziemcowi pracować przez okres wskazany w zezwoleniu, maksymalnie ten okres może wynosić 3 lata.

   

  Straż Graniczna weryfikuje autentyczność oraz ważność ww. dokumentów podczas kontroli granicznej.

   

  Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym oświadczeniem lub zezwoleniem jest odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, poprawianie liter, dat itp.).

   

  Jeżeli cudzoziemiec chciałby wjechać w celu wykonywania pracy wcześniej, niż data rozpoczęcia pracy, określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to na granicy RP otrzyma decyzję o odmowie wjazdu.

   

  Cudzoziemiec może wjechać na terytorium RP na podstawie oświadczenia, w którym termin rozpoczęcia pracy rozpoczął już swój bieg, czyli po terminie rozpoczęcia pracy. Natomiast w tym przypadku często dochodzi do sytuacji, że pracodawca z tego powodu wycofuje swoje oświadczenie. W przypadku wycofania przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, Straż Graniczna wydaje cudzoziemcowi decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dlatego przed przyjazdem do Polski zalecany jest stały kontakt z pracodawcą, aby mieć pewność, że praca jest aktualna.

   

  Weryfikacja zezwolenia na pracę sezonową.

   

  Cudzoziemiec, może także legalnie pracować w Polsce, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową pozwala cudzoziemcowi na pracę w okresie wskazanym w zezwoleniu, nie dłużej jednak niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

   

  Cudzoziemiec może wjechać na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub, w przypadku pierwszego wjazdu cudzoziemca,  na podstawie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

   

  Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym zaświadczeniem lub zezwoleniem jest odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, przeprawianie liter, dat itp.).

   

  Okresy pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową są niezależne od okresów pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz na podstawie zezwolenia na pracę (nie sumują się z nimi). Oznacza to, że cudzoziemiec np. po wykorzystaniu dozwolonego okresu pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może nadal pracować, jeśli uzyska oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, lub zezwolenie na pracę.

   


   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP w Republice Czeskiej, z siedzibą w Pradze wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki
   w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.  

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

       adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
  2. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
   w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).
  3. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
   do rozpatrzenia sprawy.
  6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
   na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

   


   

  Portal internetowy Polonika

  W czerwcu br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło portal internetowy rejestrujący Polonika pod adresem www.polonika.gov.pl. Portal jest próbą całościowego ujęcia tematu poloników artystycznych zachowanych na terenach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej (cezurę stanowią granice przed 1772 r.) Dostępna online baza danych obejmować będzie obiekty nieruchome powstałe do czasów współczesnych i ma stanowić pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata.

   

  MKiDN liczy, że portal przyczyni się do ujawnienia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia w dziedzinie kultury w różnych częściach świata.

   


   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.


  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.


  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   


   

  Elektroniczna usługa dla klientów ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.
   
  Usługa na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą, wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).
   
  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.
   
  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.
   
  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem złożonego wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji, na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: