close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POBYT I PRACA W CZECHACH

 • POBYT I PRACA W REPUBLICE CZESKIEJ

  Dla obywateli poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje prawo do swobodnego przemieszczania się między państwami Unii Europejskiej, dlatego nie jest konieczne aby posiadali jakiegokolwiek pozwolenia na pobyt. Dzięki przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, obywatele UE mogą wjeżdżać oraz przebywać na terenie Czech bez ograniczeń, tylko na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport lub dowód osobisty).

   

  RODZAJE POBYTU

   

   

  1. Pobyt tymczasowy

   

  Zezwolenie na pobyt tymczasowy wydaje się na wniosek obywatela Unii Europejskiej, który zamierza przebywać na terenie RCZ dłużej niż 3 miesiące i nie zagrażał polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

  Wniosek o wydanie w/wym. zezwolenia należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce pobytu Wydziale do Spraw Cudzoziemców.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • dokument podróży (paszport albo dowód osobisty);
  •  dokument potwierdzający cel pobytu - np. umowa o pracę (tylko w wypadku pobytu w celu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej albo w celu studiów);
  •  1 fotografia;
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (nie jest wymagane o ile celem pobytu jest zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej);
  •  dokument potwierdzający zameldowanie w RCZ. (np. : umowa najmu lokalu).

   

   

  2. Pobyt stały

   

  1. Wniosek o zezwolenie na pobyt stały może złożyć każdy obywatel UE, przebywający nieprzerwanie na terytorium Republiki Czeskiej co najmniej 5 lat.

  Wniosek o wydanie w/wym. zezwolenia należy złożyć osobiście we właściwym ze względu na miejsce pobytu Wydziale do Spraw Cudzoziemców.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • ważny dokument podróży (paszport albo dowód osobisty)
  • dokument, potwierdzający 5 lat ciągłego pobytu na terenie RCZ.
  • 2 fotografie
  • dokument potwierdzający zameldowanie w RCZ.

   

  W/wym. dokumenty nie mogą być starsze niż 180 dni, z wyjątkiem dokumentu podróży, aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz fotografii jeżeli odpowiada ona aktualnemu wizerunku wnioskodawcy.

   

   

  2. Wniosek o zezwolenie na pobyt stały może złożyć każdy obywatel UE po 2 latach nieprzerwanego pobytu na terytorium Republiki Czeskiej, jeżeli jest członkiem rodziny innego obywatela UE, który ma na terytorium RCZ stałe miejsce zamieszkania, lub posiada pozwolenie na pobyt stały.

  Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały należy złożyć osobiście we właściwym ze względu na miejsce pobytu Wydziale do Spraw Cudzoziemców .

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • dokument podróży (paszport albo dowód osobisty)
  • dokument potwierdzający uznanie za członka rodziny obywatela UE mającego na terenie RCZ pobyt stały
  • dokument potwierdzający 2 lata nieprzerwanego pobytu na terenie RCZ 
  • 2 fotografie
  • dokument potwierdzający zameldowanie w RCZ.

   

  W/wym. dokumenty nie mogą być starsze  niż 180 dni, z wyjątkiem dokumentu podróży, aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz fotografii jeżeli odpowiada ona aktualnemu wizerunku wnioskodawcy.

   

   

  Informacje dla kierowców


   

   W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy.

   

  Kierujący pojazdem na terytorium RCz zobowiązany jest do:

  • używania świateł mijania przez cały rok,
  • jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach),
  • przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,
  • posiadania w wyposażeniu samochodu apteczki, kamizelki odblaskowej, trójkąta odblaskowego, kompletu zapasowych żarówek - po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu, bezpieczników do auta - po jednym z każdego rodzaju, klucza do kół i podnośnika do auta, koła zapasowego lub w przypadku braku koła zapasowego kompletu naprawczego do opon,
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca poruszania się pojazdem wyposażonym w opony zimowe,
  • korzystania z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy,
  • w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu umożliwiającego przejazd pojazdów ratowniczych,
  • powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód w kolizji drogowej wobec osób trzecich lub powstania szkód przekraczającej wartość 100000,- CZK,
  • bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,

   

  Za niestosowanie się do obowiązków kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 5000,-CZK.

   

  Prawo czeskie zabrania:

  • używania w pojeździe antyradarów,
  • zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,
  • korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego,

   

  Za niestosowanie się do zakazów kierującemu pojazdem grozi mandat Karny do 10000,-CZK.

   

  Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1500-10000,-CZK.

   

  Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):

  • 130 km/h po autostradach na terenie Republiki Czeskiej,
  • 110 km/h na drogach szybkiego ruchu
  • 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • 90 km/h poza terenem zabudowanym.

   

  Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25000-50000,-CZK.

   

  Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi: 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50000,-CZK. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

   

  W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50000,-CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary ale nie więcej niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. Najcięższymi przestępstwami drogowymi na terenie RCz są - niedotrzymywanie czasu pracy kierowcy, niedotrzymywanie obowiązkowych okresów wypoczynku, nie poddanie się kontroli na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego, spowodowanie innej osobie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę pojazdem do czasu uiszczenia opłaty.

   

  Opłaty drogowe: Na przejazd drogami szybkiego ruchu i autostradami konieczne jest wykupienie winiety.

   

  Pojazdy do 3,5T:

  • winieta 10-dniowa - 310,-CZK,
  • winieta miesięczna - 440,-CZK,
  • winieta roczna - 1500,-CZK

   

  Naklejenie winiety na przedniej szybie pojazdu musi być zgodne z instrukcją zawartą na naklejce. Kupon uważa się za nieważny w przypadku:

  • braku odcinka kontrolnego,
  • przy naklejeniu winiety w złym miejscu,
  • nie naklejenia kuponu na szybie.

   

  Jednocześnie winiety które straciły ważność muszą być usunięte z przedniej szyby pojazdu. Winiety można kupić na przejściach granicznych, stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych.
  W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych myto. Każdy pojazd opłacający myto musi posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID, które nie jest przenośne na inny pojazd, a które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i dokonuje obliczenia wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest po przejechaniu pojazdu przez punkt poboru opłat. Koszt przejazdu zależy od typu komunikacji, długości odcinka trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje dotyczące poboru opłat na terenie RCz dostępne są na stronie: http://mytocz.eu/pl/

   

  Średnie ceny paliw: Pb95/98: 29,70-33,00 CZK; ON: 29,50 CZK; LPG:14,00-16,00 CZK.

   

   

  Przydatne informacje


  Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) na terenie RCz. Ważne: Przy wymianie walut w kantorach wymiany walut może zostać pobrana opłata od transakcji wymiany waluty w wysokości 28%. Informacja o pobieranym podatku od wymiany walut powinna znajdować się na tablicy wymiany walut w kantorach.

   

  Osoby planujące podróż do Pragi samochodem powinny pamiętać, że w praskim śródmieściu obowiązuje płatna strefa parkowania, która została podzielona na trzy kolory: pomarańczowy, zielony oraz niebieski. Strefa niebieska została zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalny abonament i pozostawienie samochodu w miejscu oznaczonym niebieskimi pasami może zakończyć się otrzymaniem mandatu oraz unieruchomieniem samochodu lub odholowaniem samochodu na płatny parking.

   

  Telefony dyżurne: policja 158, policja miejska 156, pogotowie 155, straż pożarna 150, nr alarmowy 112, pogotowie górskie non stop +420 1210.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: