close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Republiki Czeskiej, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  UTRATA POLSKIEGO DOWODU OSOBISTEGO


   

  Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Pradze lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, lub poprzez platformę internetową Ministerstwa Cyfryzacji http:obywatel.gov.pl (dotyczy osób posiadających potwierdzony profil zaufany e-puap).

   

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   

  Nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną.

   

  UTRATA POLSKIEGO PRAWA JAZDY WYDANEGO W POLSCE


   

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Pradze nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego czeskim odpowiednikiem (REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY)

   

  Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad (o wydanie duplikatu prawa jazdy w czeskim urzędzie możesię ubiegać obywatel polski, który wykaże, że przebywa w tym kraju co najmniej 185 dni).

  http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-ridicske_prukazy_vystaveni_vymena.html ).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: